Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Jak založit spolek ochránců zvířat dle NOZ
 29.prosince 2013, redakce


Vznik, podobu i zánik spolků od 1. ledna 2013 upravuje Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., jehož kompletní znění najdete zde .
Podmínky pro založení spolku
Spolek vzniká registrací ve „Spolkovém rejstříku“, který je veden příslušným „Rejstříkovým krajským soudem“. Každý má právo se sdružovat ve spolcích po splnění zákonných podmínek a registraci, kterou provede příslušný Rejstříkový soud.
Postup je následující
Spolek mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let (tvoří tzv. přípravný výbor). Členové výboru mezi sebou zvolí zmocněnce přípravného výboru, kterému budou doručovány písemnosti.
Přípravný či stávající výbor sepíše návrh na registraci spolku
K návrhu se připojí stanovy spolku ve dvojím vyhotovení (např. viz)
Zmocněnec podá návrh se stanovami na Rejstříkový Krajský soud, zaplatí poplatek 1000,-Kč za registraci.
Neshledá-li Soud ve stanovách rozpor se zákonem, spolek zaregistruje. Na adresu zmocněnce přípravného výboru zašle kopii stanov s vyznačeným dnem registrace a s otiskem razítka (ověřená kopie stanov). Právní subjektivita spolku vzniká dnem registrace.
Registraci je možno odmítnout mimo jiné proto, když stanovy obsahují diskriminující ustanovení ve vztahu k členům, nebo jsou naopak namířeny proti nečlenům spolku, nebo proto, že se jedná o tzv. nedovolený spolek. Nedovolenými jsou např. spolky zaměřené na omezování lidských práv, nebo ty, které sledují dosahování svých cílů protizákonnými a protiústavními prostředky či ozbrojená nebo sdružení, která zřizují ozbrojené složky.
O odmítnutí rozhodne Soud do 10 dnů, přičemž proti tomuto rozhodnutí mohou členové přípravného či stávajícího výboru podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.
Nebyla-li zmocněnci přípravného výboru do čtyřiceti dnů ode dne, kdy ministerstvu došel návrh doručena ověřená kopie stanov nebo rozhodnutí o odmítnutí registrace, spolek stejně vznikne a to dnem následujícím od uplynutím této lhůty.
Zmocněný člen spolku podá žádost o registraci u rejstříkového soudu, ke které přiloží ověřenou kopii stanov, zaplatí poplatek 1000,-Kč a bude mu přiděleno identifikační číslo (IČO).
Ještě výňatek z NOZ – Spolek
§ 214
(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.
(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.
§ 215
(1) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
(2) Členové spolku neručí za jeho dluhy.
§ 216
Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“.
§ 217
(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.
(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Pokračování - ČÁST PRVNÍ, §214-§302 zde.
Zpět