O nás


Stanovy
 19.4.2001, Redakce
Obsah:
Závazný organizační řád zde
Stanovy První společnosti za práva koček


První společnost za práva koček

Čl. 1
Název a sídlo
První společnost za práva koček (dále jen „Společnost“), sídlí na adrese Na Bluku 431, 252 28 Černošice. Anglický ekvivalent jeho názvu je First Society for the Cat Rights.

Čl. 2
Poslání a cíle
Společnost je nepolitická, nenáboženská, osvětová organizace usilující o zvýšení etického vztahu veřejnosti vůči kočkám a sdružující osoby sympatizující s jejím posláním a myšlenkami.

Vychází z myšlenky, že kočky jsou unikátní a ušlechtilý druh, který se zachoval prakticky už z doby miocénu, svojí elegantní krásou inspiruje výtvarné umělce a svojí něžnou přítulností a nenáročnou péčí se stal nejrozšířenějním domácím miláčkem soudobé lidské společnosti.

Jejím posláním je zvýšení odpovědnosti, úcty a péče lidí o kočky. Cílem je posílení preventivních a legislativních opatření za účelem zamezení krutosti a utrpení páchaného na kočkách a zejména zamezení jejich nekontrolovatelného množení a tím i strádání kočičí populace.

Čl. 3
Formy činnosti
Naplnění svých cílů zabezpečuje zejména osvětovou činností a praktickou činností svých členů. Za účelem pozvednutí smýšlení nejširší veřejnosti vůči kočkám pořádá výstavy, benefice, aukce, dražby, koncerty, přednášky, besedy, vydává publikace, atd. Podporuje či zřizuje a vede útulky a mikroazyly pro opuštěná zvířata. Společnost oslovuje významné umělce se žádostí o věnování jejich díla za účelem finanční pomoci útulkům a mikroazylům opuštěných koček, výpomoci starším či chudým občanům pečujícím o kočky.

Čl. 4
Členství
Členem Společnosti se může stát každý, kdo má rád kočky, kdo sympatizuje s jejími myšlenkami, posláním a cíly a je ochoten se podílet na jejich realizaci, bez ohledu na věk, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání a politickou orientaci.

Členství vzniká schválením přihlášky Výborem Společnosti. Člen je povinen se chovat nenásilně ke všem živým bytostem, dodržovat tyto stanovy, dodržovat Kodex práv koček, platit roční členský příspěvek, a podílet se podle svých možností a schopností na činnosti Společnosti.

Člen má právo být informován o činnosti a hospodaření Společnosti, být zván na její akce, dostávat tiskoviny vydávané pro členy Společnosti a podílet se na její činnosti.

Kolektivním členem Společnosti se může stát i právnická osoba, se kterou byla uzavřena smlouva o kolektivním členství, kterou odsouhlasila dvoutřetinová většina členů Výboru. Čestné členství je udíleno Výborem a čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky.

Členství zaniká úmrtím člena, vystoupením člena ze Společnosti, zánikem právnické osoby, vyloučením člena nebo zánikem Společnosti.

Čl. 5
Organizační struktura

5.1
Sněm
Sněm je svoláván Výborem, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů a je usnášeníschopný, zúčastní-li se jej nadpoloviční většina členů.

Pravomoci Sněmu jsou:

měnit stanovy,

rozhodovat o členství Společnosti v obdobně zaměřených českých i zahraničních organizacích,

zvolit a odvolávat členy Výboru: předsedu, místopředsedu, hospodáře, atd.,

rozhodovat o zakládání a rušení poboček,

jmenovat a odvolávat revizora nebo revizní komisi,

schvalovat rozpočet výboru,

stanovovat výši členských poplatků,

schvalovat roční zprávy o hospodaření a činnosti Společnosti.

5.2
Výbor
1. Zastupuje Společnost jako celek, řídí a koordinuje její činnost. Vyřizuje veškeré záležitosti Společnosti, které nejsou vyhrazeny sněmu nebo pobočkám. Rozhoduje i o sporech o kompetence. Skládá se z předsedy, místopředsedy a hospodáře, případně i z dalších osob - například z koordinátorů akcí. Jménem Výboru je oprávněn samostatně jednat jeho předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Výbor se schází minimálně jednou za 3 měsíce.

2. Hospodář řídí hospodaření Výboru a je za ně zodpovědný.

Čl. 6
Zdroj příjmů a hospodaření
Příjmy Společnosti tvoří členské příspěvky, dary a účelově zaměřené granty, dotace na podporu osvětové činnosti organizace, a finanční výtěžky z akcí, výstav, aukcí, koncertů, benefic a pod.

Příjmy Společnosti jsou určeny pro účely zabezpečení péče o opuštěné kočky a zajišťování plnění cílů Společnosti.

Čl. 7
Způsob majetkového vypořádání při zániku
O zániku rozhoduje Sněm. V případě zániku jmenuje sněm likvidátora nebo komisi, která dořeší majetkové záležitosti. Zbylý majetek bude předán neziskové organizaci, která má obdobné cíle jako Společnost.

Čl.8
KODEX PRÁV KOČEK
preambule:
Vzhledem k tomu, že se současná, všudypřítomná kočka liší od své kolegyně, pravěké kočky miocenní, šavlozubé, jen menší hmotností a špičáčky.

Vzhledem k jejich historii, kdy kočky byly po celá staletí předmětem obdivu, inspirace, strachu a úcty, kdy byly uctívány jako bohyně, aby vzápětí, ve středověku, mohly být pronásledovány a upalovány na hranicích, jako čarodějnice.

Vzhledem k tomu, že toto záhadné, magické a přitom zdomácnělé stvořeníčko, se k „pánu tvorstva“ chová, jakoby ho jednou ignorovalo a podruhé zbožňovalo.

Vzhledem k eleganci a kráse pohybů, kožíšků a vůbec okouzlujícímu půvabu všech koček-věčných inspirací umělců.

Vzhledem k jejich stále rostoucí popularitě, jejich oblíbenosti jako nejideálnějších, nejozdobnějších a nejsnáze dosažitelných domácích mazlíčků.

Vzhledem k významu existence těchto tajuplných a překrásných zvířat, která si přes veškeré vlivy deformující civilizace, dokázala zachovat svou svobodomyslnost a nezávislost vůči člověku.

Vzhledem k těmto aspektům musíme kočky maximálně respektovat a chránit před utrpením a stresem. Musíme zabránit tomu, aby tato nádherná zvířata byla trávena jako potkani, střílena jako škodná, týrána jako bezbranná hračka.

Práva koček:
1/ Právo být pokládán za unikátní a důležitý druh zvířat.

2/ Právo na zajištění a ochranu individuálních nároků na přežití.

3/ Právo na ochranu před krutostí a zneužitím.

4/ Právo na zajištění péče: včetně domova, jídla, pití, veterinárního ošetření.

5/ Právo ztracených a opuštěných koček na umístění v útulcích a léčení a kastraci kočičích komunit.

6/ Právo na to být vnímán a chráněn jako oprávněný člen království zvířat.

7/ Právo být reprezentován se stejnou přesností, objektivitou a etikou jako ostatní druhy zvířat.Ministerstvo vnitra
Civilně správní úsek
U obecního domu 3
110 00 Praha 1

19. dubna 2001
Zpět