O nás


PROJEKTY
 Únor 2004 - leden 2006, Redakce
Obsah:
 1. Projekt azylových stanovišť – refugií
 2. Projekt na podporu regulace volně žijících koček v lokalitě
 3. Projekt humánního řešení nekontrolovatelného množení koček na venkově
 4. Iniciace Projektu mobilních veterinárních ordinacíProjekt azylových stanovišť – refugií
 1. Považujeme za odůvodněné zřízení azylových stanovišť, refugií, pro volně žijící kočky za účelem kontroly jejich zdravotního stavu a zejména potřeby provedení kastrací aspoň u části populace opuštěných a zdivočelých koček. Činností stanovišť by bylo pravidelné krmení kvalitní potravou (denně v určitý čas), aplikace antiparazitálních prostředků (likvidace ekto- a zejména endoparazitů), řešení zdravotních problémů a kastrace dospělých zvířat před jejich vypuštěním do předem určeného stanoviště či původního teritoria.
  Jistě mnoho etologů potvrdí, že z části rozptýlené populace zdivočelých koček se časem zformuje společenství zvířat, která přivyknou pravidelné kvalitní potravě a zvyknou si na kontakt s člověkem. U některých jedinců se navíc projeví fenomen obnovení vztahu kočky v roli kotěte k člověku, jako rodiči - pohlazení (matčino olizování kotěte) a krmení jsou hlavními prvky chování, které vzbudí důvěru a určitou odkázanost na poskytovanou péči. Tímto by bylo zamezeno nekontrolovatelnému množení opuštěných a nedomestikovatelných zvířat a zároveň zajištěna kontrola je jejich zdravotního stavu i welfare jejich dožití, efektivně, eticky a ekonomicky.
 2. Partnery při zřizování takových refugií by byla fyzická nebo právnická osoba na straně jedné (pečovatel) a obecní úřad (či úřad městské části) na straně druhé. Zřízení stanoviště by začalo místním šetřením v místě budoucího refugia za účasti pečovatele (navrhovatele) a zástupců obce, příslušné veterinární správy, eventuálně majitele či správce objektu, na kterém by mělo být stanoviště zřízeno. Všichni zúčastnění by se na závěr vyjádřili k návrhu, o čemž by byl sepsán protokol a vydáno rozhodnutí.
  Touto cestou by měl být záměr legalizován, stanoveny podmínky pro jeho realizaci a následně by mělo dojít k dohodě, jakou měrou se obec či jiná strana bude či nebude podílet na financování záměru - v prvé řadě na hrazení kastrací, následně na hrazení likvidace parazitů a na vakcinaci koček včetně vztekliny. Taková dohoda (či nedohoda) by se měla uzavřít na základě písemné žádosti pečovatele o finanční příspěvek na konkrétní činnost. Náklady na krmení bude s velkou pravděpodobností pečovatel hradit sám.
 3. Dokument (rozhodnutí) o zřízení azylového stanoviště by měl být vyvěšen na vývěsce obecního úřadu (hlavně v malých obcích) a na veřejně dostupném místě v objektech, na jejímž teritoriu bude stanoviště fungovat.

GALERIE FOTEK
První stanoviště doma Krmení, Ťapka, Zrzounek a Popelka Krmení, jednooký Brumla, chromý Mikeš a máma Dorotka Šestitýdenní Popelka Osmiměsíční Popelka
Šestiletá Micka Stanoviště č. 2 u Domova Důchodců Krmné stanoviště z jiného pohledu Interiér kočičího domku Interiér kočičího domku se šplhadly
Interiér kočičího domku v Domově Důchodců Domov Důchodců, nejvěrnější kočka Moura Bratříček Máji Vilík Interiér kočičího domku v Domově Důchodců Na střeše Domova Důchodců si hoví Mája
Stanoviště č. 3 ukryté v zeleni Krmné stanoviště č. 3 Přístřešek vchod Kocour Tomík
Autorem projektu je RNDr. Jan Dvořák, člen Společnosti leden 2006


Projekt na podporu regulace
volně žijících koček v lokalitě x


Problém volně žijících koček na celém území ČR je dlouhotrvající a obtížně řešitelný.
Z právního hlediska jsou volně žijící kočky věcí nalezenou, která by měla být v souladu s ustanovením § 135 občanského zákoníku odevzdána obci či městu, které za tímto účelem zřídilo městský útulek pro zvířata. Pokud se vlastník zvířete do 6 měsíců nepřihlásí, je toto zvíře ve vlastnictví obce. Možnost odmítnutí takto nalezeného zvířete zákon nepřipouští, naopak přikazuje nálezci věc obci odevzdat.
V souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat, ustanovení § 13b je obec oprávněna k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na prohloubení odpovědného chování člověka ke zvířatům, zejména k zvířatům v lidské péči, finanční nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné zvíře, odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zejména podporu činnosti k uskutečnění regulace populace neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich sterilizace
.

Situace ve většině měst České republiky je však taková, že obecní útulky nejsou v žádném případě schopny pojmout všechna opuštěná zvířata, která by měla být v souladu s občanským zákoníkem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání odevzdána obci a stát se tak jejím vlastnictvím.
Kočky jsou pro svou přirozenou přizpůsobivost a reprodukční schopnosti nejpočetnějším druhem toulavých zvířat, přesto počet útulků pro psy mnohonásobně převyšuje počet útulků pro kočky. Tato skutečnost je pochopitelná, neboť volně žijící pes představuje pro obyvatelstvo větší nebezpečí než kočka.
Jedinou možností regulace počtu volně žijících koček tak zůstává jejich systematická sterilizace, aby se omezila možnost jejich množení.
Sterilizaci je však třeba provádět důsledně a opakovaně, a to nejlépe v součinnosti s ochránci koček.
Naopak není cestou k regulaci počtu toulavých koček omezení jejich potravy.
Kočky se totiž množí bez ohledu na svůj blahobyt, naopak v době ohrožení populace se množí více, aby případné ztráty pokryly. Omezení potravy koček pak má za následek pouze množství oslabených jedinců, mezi kterými se snáze šíří různé choroby. Z hlediska ochrany zvířat je pak takový postup nejen v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a závaznou Evropskou dohodou o ochraně zvířat v zájmovém chovu, ale současně i nehumánní.

Jednou z možností jak podpořit humánní regulaci počtu toulavých koček v městech a obcích je vytvoření chráněných stanovišť - osvědčený projekt pana RNDr. Jana Dvořáka, kde by se kočky pravidelně zdržovaly a kde by bylo možno monitorovat jejich počet a provádět odchyt zvířat za účelem jejich sterilizace, očkování a jiné veterinární péče. Takové místo by mělo poskytovat kočkám nejen přísun potravy, ale i možnost úkrytu před zimou a vlhkem, aby kočky nebyly nuceny vyhledávat takováto místa v budovách a obtěžovat tak jejich vlastníky či provozovatele.

Konkrétním návrhem na podporu regulace volně žijících koček v lokalitě x (konkrétně v části okolí domů), je zřízení bezpečného místa, kde by se kočky pravidelně zdržovaly.
Na tomto místě by byla umístěna lehká přenosná stavba o rozměrech cca 2000 x 1200 mm a výšce cca 500 mm, skládající se z dřevěné konstrukce, zastřešená dřevěnou střechou potaženou nepromokavou folií, vybavená patřičným počtem termoboxů z polystyrenu o rozměrech cca 400 x 400 x 600 mm opatřených rovněž nepromokavou fólií.
Na toto místo by pravidelně - min. 3x týdně docházela pověřená osoba za účelem doplnění krmiva a vody a za účelem monitorování koček využívajících toto místo.
Po určité době, kdy by kočky začaly toto místo navštěvovat, by byl na tomto místě mohl být proveden odchyt koček, nejlépe ve spolupráci s nejbližším městským útulkem příp. se sdružením na ochranu koček, a to za účelem sterilizace, aby se zabránilo dalšímu množení těchto koček v lokalitě.
Dřevěná konstrukce stanoviště
Fotka navrhované stavby je přílohou č. 1. tohoto projektu.

Předmětná stavba by mohla být umístěna na pozemek ve vlastnictví města xy, který není nikým užíván a který se nalézá v bezpečném místě.
Město či případně jiný vlastník pozemku, by vyjádřil s touto myšlenkou předběžný souhlas a umožnil pověřeným osobám průchod k pozemku, na kterém by byla předmětná stavba umístěna, za účelem doplnění krmiva a monitorování počtu koček.
Umístění pozemku i „stanoviště“ by bylo vyznačeno na mapě, která by byla vyvěšena na úřední desce..

Město xy či vlastník by pro účely tohoto projektu poskytli předmětný pozemek do bezplatného užívání, a vyslovili by souhlas s umístěním shora popsané přenosné stavby na tento pozemek a současně by povolilo přístup na tento pozemek pověřeným osobám za účelem krmení a monitorování toulavých koček.
Zástupci města xy by byli oprávněni kontrolovat stav předmětného zařízení a provádět v lokalitě odchyt koček za účelem sterilizace.
Náklady na zbudování předmětné stavby a náklady na krmivo by byly uhrazeny garanty projektu a dobrovolnými dárci.

Tento projekt vyřeší problematiku nárůstu populace opuštěných koček efektivně, ekonomicky a eticky.

- Projekt ke stažení
příloha č. 1.

Boudičky si můžete objednat na e-mailu: psoz@seznam.cz, nebo na telefonu
775 686 898 u paní Soni Wulczyňské. V případě většího množství nutno objednávat nejméně týden předem, menší množství kusů je zpravidla k dispozici okamžitě.

Boudička z polystyrénu s otvorem na vlezení kočky

Projekt humánního řešení
nekontrolovatelného množení koček na venkově


„Mobilní veterinární ordinace
účinné řešení regulace populace koček“


Stávající situace:

kastrace a vakcinace koček jsou pojmy (nejen) na českém venkově stále ještě pro většinu lidí zcela neznámé. Kočky se nekontrolovatelně množí, v důsledku čehož strádají hladem a nemocemi. Jejich mláďata jsou buď ponechána osudu nebo se topí, či jiným velice krutým způsobem zabíjejí. Počet útulků pro opuštěné a ztracené kočky je nedostatečný – pouhých 6 na celou republiku /viz. poslední aktualizace ÚKOZ z 27. 11. 02/. Místo prevence – osvěty směřující ke kastracím, se objevují pokusy řešit situaci pomocí represí a zákazů. Např. v obecních vyhláškách se objevují termíny jako „zákaz výskytu koček na veřejném prostranství“, jejich „schytání a zlikvidování“, což je v přímém rozporu se zákonem na ochranu zvířat i evropskou konvencí na ochranu oblíbených zvířat a leckdy zasahuje i do práva vlastnictví.

Návrh řešení:

problematiku nekontrolovatelného kočičí populace na venkově je třeba řešit eticky, efektivně a ekonomicky, a sice pomocí Mobilních veterinárních ordinací.

První kroky:


1/ Petiční kampaň za účinnou ochranu zvířat před týráním, prosazení návrhu změn §13/b „Toulavá a opuštěná zvířata“ zákona na o. z. ve smyslu „Obce provádějí“ a rozšíření § 203 TrZ o tr. čin záměrného opuštění či vyhnání zvířete, dále iniciace změn obecních vyhlášek, které řeší výskyt koček na volném prostranství jejich schytáním a likvidací.
2/ Zaslání žádosti o spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR na vytváření metodiky zahrnující kastraci koček jako obranu proti jejich přemnožení a následnému týrání ze strany lidí na sekretariát Mze ČR - střešní orgán ochrany zvířat a připomínky k Pracovní verzi stanoviska ÚKOZ k problematice regulace přemnožených kočičích populací /viz. příloha/ 3/ Zaslání žádosti o podporu tohoto řešení ze strany jednotlivých měst a obcí na Svaz měst a obcí ČR a dohoda o umožnění osvěty na webu Svazu měst a obcí.
4/ Zaslání žádosti o podporu děkanátu VFU v Brně za účelem iniciace specielních kurzů výuky kastrací bokem a laparoskopií s odkazem na Jeff Young DVM- iniciátora kurzů Spay & Neuter pro Střední Evropu.
5/ Zaslání žádosti o podporu Čs. komory veterinárních lékařů v udělení výjimky povinné licence ze Zákona o komoře veterinárních lékařů.
6/ Zaslání žádosti na nadaci Marchig Animal Welfare Trust 10 Queensferri Street Edinburgh EH2-4PG Scotland, tel. 441312256039 o udělení grantu na Mobilní veterinární ordinaci a zpracování žádosti o grant /vyčíslení nákladů/
7/ Zaslání žádosti Státní veterinární správě o trvale udržitelné financování provozu mobilní vet. ordinace v rámci eradikace nákaz.
8/ Seznámení spřízněných občanských sdružení s projektem a žádost o jejich zapojení.
9/ Zaslání žádosti o pomoc v prosazování bodů: 2, 4, 5, 7 tohoto projektu Nadaci na ochranu zvířat ČR.

Postup

1/
zajištění většího AutoVanu, vnitřního vybavení /2 chirurgické stoly, sterilizátor, chirurgické sterilizační sady, skřínky na nástroje a materiál, přepravky či klece pro umístění koček po sterilizaci, el. ohřívače vody, el. strojek na holení s dobíjecími bater. /náklady: cca 100 000 Kč/
2/ osvěta směřovaná k široké veřejnosti – rozeslání plakátů a letáků znázorňujících graf nekontrolovatelného množení kočičí populace a výhod kastrací na všechny krajské, městské a místní úřady, veterinární ordinace a útulky v ČR. Spolupráce s médii.
3/ monitoring situace – prostřednictvím dotazníků rozeslaných na okresní, krajské a městské veterinární správy, místní veterináře a zejména na nevládní organizace – občanská sdružení na ochranu zvířat, přírody a životního prostředí.
4/ vyčíslení a zmapování – kočičí populace v daných regionech
5/ na základě zjištěné situace flexibilní vysílání mobilních veterinárních ordinací do míst dle daných požadavků. Oznámení termínu výkonů místním pečovatelům o kočky (krmičům) a zajištění reklamy veterinárních zařízení zúčastněných veterinářů.

Závěr

Autoři projektu „Mobilní veterinární ordinace jako řešení situace kočičí populace v ČR“ předpokládají, že, pokud bude mít podporu, je v jeho možnostech zhruba během tří let podstatnou měrou přispět k vyřešení současné velmi špatné situace, která, jak už bylo v úvodu zmíněno vede k utrpení zvířat, zejména opuštěných koček.

16. 2. 2004

Iniciace Projektu mobilních veterinárních ordinací

V souvislosti se stále častějšími stížnostmi občanů na nezájem obcí v řešení problematiky opuštěných koček a strmým nárůstem kočičí populace, nás koncem června 2003 napadlo iniciovat Projekt mobilních veterinárních ordinací, které by zadarmo kastrovaly kočky. Obrátili jsme se tedy nejprve na ÚKOZ – Výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech a po zdánlivě příznivé odpovědi následovaly další kroky:
žádost o pomoc MVDr. Rastislava Kolesára - Sloboda zvierat, který měl roční zkušenosti s prací mobilních Spay- neuter ve státech Montana a Colorado a zabývá se tím i na Slovensku,
Kolesárův rozpočet nákladů, slib, že nám s kastracemi pomůže a odkaz na dr. Jeff Younga - ředitele mobilních Spay- neuter pro střed. a východ. Evropu, který aktuálně vedl kurz spay-neuter na FVU v Brně,
vypracování Projektu humánního řešení nekontrolovatelného množení koček s názvem „Mobilní vet. ordinace jako řešení situace kočičí populace v ČR“,
dopis předsedovi Svazu měst a obcí a dtto děkanovi FVU v Brně, prosba o pomoc Mgr Romaně Šonkové, zaměstnankyni Nadace na ochranu zvířat – jejíž zakladateli jsou: WSPA, Vysoká škola zemědělská v Pze a Brně a FVU v Brně a program: pomoc útulkům a osvěta
e-mail dr. J. Youngovi,
po odpovědi výkonného místopředsedy Svazu měst, ing. J. Jecha: - problém se netýká venkova nýbrž jen větších měst, MZe připravuje podrobnou metodiku v této oblasti, bylo by vhodné počkat na její schválení..,
následovala žádost ministru zemědělství o kontakt na osobu pověřenou vypracováním metodiky za účelem zapojení naší a případně dalších organizací do řešení této metodiky,
žádost o podporu adresovaná kolegům z Vier Pfoten v Curychu a Deutscher Tierschutzbund,
doručení Pracovní verze metodiky - stanoviska ÚKOZ k problematice regulace přemnožených kočičích populací,
připomínky společnosti ke stanovisku ÚKOZ,
oslovení a žádost o pomoc Nadace Marchig Animal Welfare Trust
odpověď ÚKOZ na naše připomínky,
překlad a odeslání Projektu žádosti o grant na mobilní vet. ordinaci Nadaci Marchig Animal Welfare Trust.

Dokumenty k projektu "Mobilní veterinární ordinace.

S politováním nutno konstatovat, že přes veškeré úsilí a možnost efektivního řešení tohoto naléhavého problému, náš Projekt nenalezl podporu jak u státních organizací a střešních orgánů na ochranu zvířat ČR, tak i zahraničních kolegů. Aktuální situace je děsivá.
V České republice 40 let neexistoval zákon na ochranu zvířat, neexistovala osvěta ani výchova k úctě k životu, zvířatům i přírodě a nebudovaly se útulky pro opuštěná či ztracená zvířata. Ani 12 let po přijetí zákona na ochranu zvířat se nepodařilo vyřešit problém opuštěných a zdivočelých zvířat.
Kastrace a vakcinace koček jsou pojmy (nejen) na českém venkově stále pro většinu lidí zcela neznámé. Kočky se nekontrolovatelně množí, jejich mláďata bývají ponechána osudu nebo se topí či jiným, velice krutým způsobem zabíjejí.
Přestupkové komise městských úřadů to nepostihují, přestože zákon č. 246/92 Sb., opuštění či vyhnání zvířete nebo jeho usmrcení způsobem působícím nepřiměřenou bolest považuje za týrání zvířat.
Obce v mnoha případech nedbají na kompetence jim svěřené v §24 a §24a téhož zákona. Tedy na osvětu, zakládání útulků pro opuštěné či ztracené kočky a podporu občanských sdružení i fyzických osob, zabývajících se jejich ochranou, zejména tzv. kastracemi a následnou péčí o nedomestikovatelná zvířata vrácená zpět do původních lokalit. Obce kontraproduktivně postihují osoby, které se o tyto aktivity pokoušejí nebo je provozují. Počet obecních útulků pro opuštěné a ztracené kočky je nedostatečný, nálezci ztracených či opuštěných se obracejí na občanská sdružení na ochranu koček, která se potýkají s nedostatkem finančních prostředků.
Proto se nyní na území ČR, na rozdíl od vyspělých států EU, vyskytují tisíce opuštěných a zdivočelých koček, tedy mláďat těch, které lidé opustili nebo je vyhnali, které se nekontrolovatelně množí, strádají hladem a nemocemi.
Podobný názor na tento problém vyjadřuje i veřejnost – viz. ohlas a názor čtenáře Příbramského deníku.

Ohlas a názor čtenáře Příbramského deníku.