Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Co přináší nový občanský zákoník pro NNO?
 16. května 2012, redakce


Téměř na všechny neziskové organizace v České republice čekají významné změny, které přináší nový občanský zákoník. Nová právní norma je pro všechny závazná až od 1. ledna 2014. Na některá rozhodnutí je však vhodná doba právě teď, kdy občanský zákoník ještě neplatí. Od data jeho účinnosti dokonce už nebude možné tyto změny provést. Rozhodnutí tedy můžeme nyní odpovědně promyslet, vyjednat a připravit.

Co přináší nový občanský zákoník?
Občanský zákoník, který pro nás všechny bude závazný od 1. 1. 2014 nově upravuje právní poměry právnických osob soukromého práva mezi které patří i nevládní neziskové organizace. Nový občanský zákoník dělí právnické osoby na korporace, fundace a ústavy.
KORPORACE jsou založené na lidech. Jsou jimi členové nebo např. společníci. Patří mezi ně právě SPOLKY.
FUNDACE jsou založené na majetku. Jedná se o organizace, které ošetřují majetek a přerozdělují jej dle zákona jiným. Patří sem NADACE a NADAČNÍ FONDY.
ÚSTAVY kombinují princip lidský i majetkový. Nemají členy jako korporace, ale mají zaměstnance. Mohou mít majetek, ale zákon neurčuje, jak s ním nakládat (např. minimální limit majetku, způsob jeho uložení, apod.).

Největší změny v budoucnu čekají ta občanská sdružení, která v současné době mají členskou základnu a zároveň poskytují služby za úplatu. Ta mohou do 31. 12. 2013 založit např. obecně prospěšnou společnost,
která bude nadále poskytovat služby veřejnosti za úplatu. Smluvně na ni převedou část majetku, zaměstnance, služby a klienty sdružení, kterým jsou tyto služby poskytovány. Aktivity členské základny mohou ponechat ve sdružení, kde také nově upraví stanovy – nejlépe již v souladu s novým občanským zákoníkem. Místo jednoho subjektu - občanského sdružení, tak budou existovat subjekty dva.

Zdroj : http://spiralis-os.cz/index.php/zmeny-v-legislative-pro-nno
Zpět