Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Schválené znění návrhů zákona OZT
 15. května 2012, redakce


Schválené znění návrhů §3, §13b (1) a §21 (1) zákona OZT
Ve 3. čtení návrhů změn zákona na ochranu zvířat proti týrání, které proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi Poslanecké sněmovny, byly schváleny návrhy změn zákona OZT podané paní poslankyní Klasnovou takto:
V § 3 se doplňuje písmeno bb), které zní:
„bb) útulkem každé zařízení, které pečuje o zvířata a nabízí je k fyzické či virtuální adopci, anebo hradí svůj provoz, nebo jeho část, ze sponzorských darů, a to včetně domácích mikroazylů.“.

V § 13b odst. 1 úvodní věta zní: „(1) Obec má k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést“.

V § 21 odstavec 1 zní:
„(1) K plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 zřizuje ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat ústřední komisi. Předsedu a členy ústřední komise jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí, a to z odborníků navržených příslušnými státními orgány, Komorou veterinárních lékařů České republiky, Společností pro vědu o laboratorních zvířatech a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat.“.

Zdroj: www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=582
Zpět