Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Ochrana zvířat, opuštěná a nalezená zvířata
 23. února 2005, Redakce
Zákony a jejich dodržování v České republice
Informace je určena především pro sdělovací prostředky, zastupitelstva, magistráty, městské a okresní úřady, provozovatele útulků a lidi, kteří se o opuštěná a nalezená zvířata starají.V České republice existují skvělé zákony na ochranu zvířat a o péči o opuštěná zvířata. Je pouze nutno tyto zákony dodržovat. Co se týče povinnosti financování útulků, je jasně stanovena. Proto žádáme státní správu, orgány střešní ochrany zvířat, úředníky a všechny občany České republiky: DODRŽUJTE ZÁKONY, nic víc, nic míň.

Jedná se o Občanský zákoník, Zákon na ochranu zvířat proti týrání a Trestní zákoník. Dále máme k dispozici příslušné vyjádření Ministerstva vnitra. Věc je naprosto jasná:
1.
Není pravda, že by bylo možno zvíře po roce pobytu v útulku utratit.
Žádné opuštěné a nalezené zvíře nesmí být zabito, zakazuje to zákon. Jedinou výjimkou je, pokud je život zvířete spojen s trvalým utrpením, tedy bolestivá a současně nevyléčitelná nemoc. Jinak nikdy.
2.
Náklady na zvířata v útulku hradí obec a okres. Obecní úřad je povinen hradit náklady po dobu jednoho roku, okresní úřad po uplynutí jednoho roku od nalezení zvířete. Příslušné úřady jsou povinny hradit všechny, to jest sto procent nákladů (krmení, veterina, kotce, mzdy, režie atd.). Přitom je jedno, zda se jedná o městský nebo soukromý útulek, nebo zda se o zvířata stará soukromá osoba. Pokud se jedná o město (Praha, Brno, Ostrava apod.), kde Magistrát je současně obecním i okresním úřadem, musí náklady na opuštěná zvířata hradit Magistrát a to po celou dobu jejich pobytu v útulku.
3.
Pokud Vám v minulých letech obecní nebo okresní úřad nebo magistrát náklady nehradil a Vy jste se o opuštěná zvířata starali, můžete na něm žádat kompletní náhradu nákladů zpětně.
Jedná se o tyto zákony a §:
Občanský zákoník, § 135:
"Kdo najde ztracenou věc, je povinen jí vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji příslušnému státnímu orgánu. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do jednoho roku od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví státu."
Výklad:
Do roku se o zvíře stará "příslušný státní orgán", to jest dle úmyslu zákonodárce obecní úřad. Po roce přechází tato povinnost na stát, tedy okresní úřad.
Občanský zákoník, § 134:
"Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným... Nestanoví-li zákon jinak, má oprávněný držitel stejná práva jako vlastník..."
Občanský zákonik, § 124:
"Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana."
Výklad:
Obecní úřad, okresní úřad nebo magistrát je povinen řádně se postarat o opuštěné a nalezené zvíře tak,
jako kdyby bylo zvíře jeho vlastnictvím.
Občanský zákoník, § 451:
"Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vrátit".
Občanský zákoník, § 454:
"Bezdůvodně se obohatil i ten, ze nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám".
Výklad:
O opuštěná a nalezená zvířata se mají starat obecní úřady, okresní úřady a magistráty. Pokud se soukromý útulek stará o opuštěná a nalezená zvířata, pak jednoznačně plní co po právu mají plnit příslušné úřady. Proto jakémukoli takovému útulku (i soukromému, zákon nerozlišuje) náleží 100 procentní úhrada nákladů, které na péči o zvířata vynakládá. Tuto úhradu musí platit útulku příslušný úřad. Útulky mají právo dostat všchny náklady, které vynaložily, a to tři roky zpětně.
246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání:
§ 2:
(1) Zakazuje se týrání zvířat jak volně žijících, tak i chovaných v lidské péči.
(2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.
§ 3:
Za týrání se považuje:
...
c) z jiných než zdravotních nebo pokusných důvodů
1. omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak,1a)
3. omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,
k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
Výklad:
Úřad nebo jím placený útulek se musí o zvíře starat tak, aby měla odpovídající stravu, prostor a veterinární péči.
§5:
(1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.
(2) Důvodem k usmrcení je:
b) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,
Výklad:
Zvíře smí být utraceno pouze tehdy, pokud je z důvodu zvířete (nikoli z důvodu podmínek, ve kterých žije !) jeho život spojen s trvalým utrpením. Tedy bolestivá a současně nevyléčitelná nemoc.
ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 TRESTNÍ ZÁKON
ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA PÁTÁ
TRESTNÉ ČINY HRUBĚ NARUŠUJÍCÍ OBČANSKÉ SOUŽITÍ
§ 203
Týrání zvířat (1) Kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný přestupek v posledním roce postižen nebo za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(2) Kdo utýrá zvíře, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
(3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.
Výklad:
Každé neodborné usmrcení zvířete může z principu být považováno za týrání a takto také posuzováno. Horní hranice jsou dva roky nepodmíněně.
Pokud se příslušný úřad (magistrát, městský, okresní) nestará o opuštěná zvířata dle zákona a neplatí útulkům za jejich péči, de facto tím způsobuje, že zvířata jsou týrána (nedostatek stravy, veterinární péče, prostoru v kotcích). Trestně právní odpovědnost nese v těchto případech primátor, starosta a tam, kde existuje příslušný úřad, také vedoucí Odboru životního prostředí.

Pro útulky a lidi, kteří o opuštěná a nalezená zvířata pečují:
Jak vidíte, ty zákony jsou naprosto jasné, možná nejlepší na světě. Jen přimět poslance, zastupitele a úředníky, aby je dodržovali. Pokud jednáte s poslanci, obecními nebo okresním úřady, doporučujeme tento postup. Postupujte přátelsky ale současně tvrdě. Snažte se dohodnout, ale současně si uvědomte, že nejste žádní prosebníci. Vezměte si s sebou k jednání příslušné zákony a zdůrazněte prosím dodržujte zákony, nic míň, nic víc.
Toto platí i pro lidi, kteří se o opuštěná zvířata starají a neprovozují přitom žádný útulek. Pokud obec, město nebo okres není schopno z kapacitních důvodů umístit zvířata ve vlastním útulku, musí Vám náklady na Vaši péči o zvířata hradit.

Pro ilustraci uvádím oficielní údaje příslušných magistrátů o výdajích na útulky:
Praha ..... stálý stav 120 zvířat ... 8.000.000 Kč ročně
Ostrava ... stálý stav 160 zvířat ... 8.500.000 Kč ročně
Brno ...... stálý stav 500 zvířat ... 5.000.000 Kč ročně


V Brně se jedná o necelou polovinu potřebné částky, druhou polovinu zatím hradila paní ředitelka Hermanová a sponzoři.

Ing. Petr Hejl, CSc.
Interpespenzion Kociánka Brno
tel.: 05/41213343
e-mail: info@czis.czZpět