Zákony
Právní pomoc kočkám a zvířatům v nouzi

Postup při oznámení týrání zvířete
 1. září 2004, Alice Oppová
Pomoci týranému zvířeti je třeba co nejrychleji.

Postup při oznámení týrání zvířete

Pomoci týranému zvířeti je třeba co nejrychleji. Nestačí se obrátit na ochránce zvířat a víc se o to nestarat. Spolky na ochranu zvířat nejsou státním orgánem, mají tedy stejné pravomoci jako všichni občané. Ale můžete se s nimi poradit na vhodném postupu a zvířete se po odebrání majiteli případně ujmout.

V případu kritického ohrožení zranění, či zabití zvířete, neváhejte zasáhnout tzv. v zájmu zabránění trestného činu týrání zvířat podle § 302 Tr. Zákoníku.
V případu týrání zvířat se hodnota zvířete neposuzuje. Ta se posuzuje pouze u krádeže případně poškození či zničení (protože zvíře je bráno jako živý tvor), to znamená, že by muselo být zabito tak, aby netrpělo. Pokud zvíře trpělo, tak bylo týráno a je úplně jedno, jestli se jednalo o zvíře drahé či obyčejnou šedou myšku. Policie je povinna to řádně vyšetřit a případně zaplatit znalecký posudek! Pokud by se tomu bránila, pak se obraťte na dozorujícího Státního zástupce.

Jestliže nehrozí okamžité ohrožení zvířete je třeba postupovat zákonnou cestou:

1/ Zjistit přesnou adresu místa, kde je zvíře týráno a pokud možno jméno majitele zvířete, není-li totožný s tím, který zvíře týrá, tedy i jméno reálného pachatele, v ideálním případě událost vyfotografovat.

2/ Oznámit svou stížnost stručným popisem události, uvést datum, čas a místo události, podepsat se a zhotovit aspoň 4 kopie oznámení.

3/ S tímto písemným oznámením se obrátit nejlépe osobně či doporučenou zásilkou na příslušný Městský či Místní úřad, na Městskou policii, příslušnou Městskou či Krajskou veterinární správu a na příslušné oddělení místní Policie ČR.

4/ Nechat si na vlastní kopii potvrdit datum převzetí oznámení či uschovat poštovní ústřižek.

5/ Ideální je zároveň poslat či předat zprávu do novin eventuelně do TV.

Úřady státní správy a samosprávy jsou ze zákona povinny odpovědět do 30 dní, příslušné veterinární správy jsou ze zákona povinny případ zkontrolovat a potvrdí-li se, že se jedná o přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání stanovit pokutu, jedná-li se o trestný čin podle § 302 a § 303 Trestního zákoníku, podat trestní oznámení na příslušné Státní zastupitelství. Městské či Místní úřady jsou povinny na návrh Veterinární správy udělit pokutu eventuelně zvíře odebrat a umístit do útulku.
Městská policie provádí odebrání zvířete za asistence příslušného úředníka MěÚ. Náklady za výkon úřední moci, náklady za eventuelní léčení zvířete, jakož i za jeho pobyt v útulku, nese majitel zvířete, neboť je ze zákona, jako jeho vlastník, za ně odpovědný.
Policie ČR je ze zákona povinna kontrolovat dodržování zákonů, tedy i Zákona ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů včetně schválených změn.

Je prokázáno, že v těchto případech nejvíc pomůže zveřejnění v novinách a v televizi. Ideálními médii jsou pro tyto účely: MF-Dnes, Týden, Zemské noviny, Blesk, Reflex, Právo, Metro, Ring a TV-NOVA. Adresy redakcí jsou uvedeny ve Zlatých stránkách a TV NOVA uvádí svou “horkou linku” ve večerních zprávách.

Potřebujete-li poradit s textem svého oznámení, obraťte se na Právní poradnu , kde uvádíme kontakt na paní JUDr. Danu Pluhařovou, která nabízí bezplatnou právní pomoc majitelům týraných či zabitých zvířátek. Mimoto se můžete obrátit také na níže uvedené subjekty:
Institut Nadace na ochranu zvířat, tel.: 222 135 460, e-mail: nadace@ochranazvirat.cz
První společnost za práva koček o.s. Na Bluku 431, 252 28 Černošice, tel. zázn. fax: 257 923 106, mobil 737 601 008, e-mail: info@kockaapravo.cz

Zpět